česky
english
po polski
русский

Sagena - lékařské, rehabilitační a diagnostické centrum
Pracovně lékařské služby - Sagena - lékařské, rehabilitační a diagnostické centrumPracovně lékařské služby

Od 1.2.2016 jsme rozšířili ambulanci praktického lékaře - bohužel volná kapacita pro komplexní pracovně-lékařské služby se již opět naplnila.

POZOR - od srpna 2014 je ambulance přemístěna do provozovny SAGENA II
v budově komerčního centra Rosa - ulice 8.pěšího pluku 2380.

 

Ceník - ke stažení ve formátu PDF.

Upozorňujeme firmy, že zaměstnance na preventivní prohlídky je nutno PŘEDEM objednávat!

Samostaně nabízíme také doplňkové služby (chladové testy, pletyzmografie, spirometrie, EMG, ORL a další).

__________________________________________________________________________________________

SAGENA s r.o. zajišťuje komplexní pracovně lékařské služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Dále provádí poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

SAGENA s r.o. zajišťuje tyto pracovně lékařské služby na základě smlouvy se zaměstnavatelem o poskytování pracovně lékařských služeb.

V rámci komplexních pracovně lékařských služeb SAGENA s r.o. nabízí:

I.provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje do práce rizikové. V oblasti pracovně lékařské péče došlo k přijetí nového zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Od data účinnosti zákona hradí veškerou pracovně lékařskou péči zaměstnavatel.

PRÁCE ZAŘAZENÉ DO KATEGORIE RIZIKOVÉ:

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích se vyskytují práce zařazené podle § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (tzv. práce rizikové) do kategorie druhé – rizikové, třetí nebo čtvrté zajišťuje provádění tzv. doplňkových pracovně lékařských preventivních prohlídek dle konkrétních Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

SAGENA s.r.o. provádí zejména tyto odborné lékařské výkony v rámci doplňkových pracovně lékařských preventivních prohlídek:

Tato vyšetření jsou prováděna pomocí špičkových zdravotnických přístrojů. Zhodnocení zdravotního stavu zaměstnanců v rizikové práci provádí odborní lékaři s příslušnou atestací. Provádíme i řadu dalších vyšetření přesně podle vašich požadavků.

II. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví

SAGENA s r.o. ve spolupráci se zaměstnavateli dle předložených měření, popřípadě dle provedených expertiz včetně výsledků kategorizace prací zajišťuje analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí, odezvy organismu zaměstnanců a hodnotí zdravotní rizika při práci. Zjistí-li, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců, navrhuje zaměstnavateli opatření k minimalizaci rizik a následně vyhodnocuje jejich efektivitu.
SAGENA s r.o. zajišťuje diagnostiku faktorů pracovního prostředí u akreditovaných laboratoří.

III.pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

SAGENA s r.o. ve spolupráci s odborníky provádí dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Hodnotí dodržení podmínek ochrany zdraví při práci, které jsou stanoveny rozhodnutím orgánů ochrany veřejného zdraví v rámci vyhlášení kategorizace prací.

IV.poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací

SAGENA s r.o. zajišťuje komplexní poradenské služby v oblasti pracovních zdravotních rizik a jejich prevenci u fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí, rovněž i v oblasti fyziologie práce a ergonomie.

SAGENA s r.o. nabízí v oblasti podpory zdraví aktivní přístup k nekuřáctví, poradenství v odvykání kouření, poradenství v oblasti zvyšování pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, očkování a podobně.

V.školení v poskytování první pomoci

SAGENA s.r.o. zajišťuje školení v poskytování první pomoci s tím, že první částí je teoretický výklad postupů při ohrožení života pacienta z jakékoliv příčiny (úraz, dušení, akutní infarkt myokardu aj.), následuje praktický výcvik. Podle individuálních požadavků je školení rozšířeno o další problematiku dle speciálního pracovního zaměření firmy (otravy, poleptání, drogová problematika apod.)

VI.zajištění spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví

SAGENA s r.o. zajišťuje spolupráci s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví.

návrat zpět na úvodní stránku